ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η δράση χρηματοδότησης πραγματοποιείται στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το συνολικό ποσό της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε € 510 εκ.. Μέσα από την υλοποίηση των υποέργων, η Ελλάδα στοχεύει στον ευρύτερο μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα και την αναβάθμιση της αγροτικής παραγωγής, συμβάλλοντας καθοριστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, η δράση του Υπουργείου στοχεύει:

  • Στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του τελικού προϊόντος
  • Στην προώθηση της εξωστρέφειας στις διεθνείς αγορές
  • Στην δημιουργία αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων μέσω της αξιοποίησης του τουρισμού
  • Στην ανάπτυξη καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών για μαζική παραγωγή

Οι προσκλήσεις αναρτήθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ https://diavgeia.gov.gr/f/YAAT, στην ιστοσελίδα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας https://greece20.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr.